Algemene voorwaarden Clever trainingen & opleidingen

Van:

Cle-Ver Consultancy
Postbus 170
8000 AD Zwolle
Zwolle, 31.10.2018
hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1 Begrippen

 1. Algemene Voorwaarden Clever Trainingen & Opleidingen: de in de navolgende artikelen vastgelegde bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn bij het volgen van een Training of Opleiding bij Clever Training & Opleidingen.
 2. Gebruiker: gebruiker van de algemene voorwaarden.
 3. Deelnemer: een individu of een medewerker van Opdrachtgever die zich inschrijft voor een Training of een Opleiding.
 4. Opdrachtgever: de (rechts)persoon in wiens opdracht Clever Trainingen & Opleidingen verzorgt.
 5. Training of Opleiding: Training of Opleiding uit het trainingsaanbod waarvoor Deelnemer zich kan aanmelden.
 6. Op Afstand Gesloten Overeenkomst: overeenkomst, waarbij, in het kader van de totstandkoming van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 7:46a Burgerlijk Wetboek (bijv. e-mail).

Artikel 2 Algemeen

 1. De Algemene Voorwaarden Open Inschrijving van Clever Trainingen & Opleidingen zijn, in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Clever Consultancy, van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het verzorgen van Trainingen door Clever Trainingen & Opleidingen. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de Algemene Voorwaarden Clever Trainingen & Opleidingen boven de Algemene Voorwaarden van Clever Consultancy.

Artikel 3 Inschrijving

 1. Inschrijving voor een Training geschiedt schriftelijk, elektronisch dan wel telefonisch. Clever Trainingen & Opleidingen verzendt, na ontvangst van de aanmelding, een bevestiging, schriftelijk dan wel elektronisch.
 2. Indien de gewenste Training is volgeboekt, wordt daarvan mededeling gedaan en kan indien mogelijk een alternatief worden aangeboden. De Deelnemer ontvangt voor aanvang van de Training een uitnodiging met nadere gegevens omtrent de Training.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van zowel de Deelnemer als de Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de Deelnemer voor deelname aan een Training over het vereiste kennisniveau c.q. de vereiste vooropleiding beschikt.

Artikel 4 Training

 1. Clever Trainingen & Opleidingen zal de Training met zorg uitvoeren. Alle diensten op het gebied van Trainingen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

Artikel 5 Prijzen

 1. Vermelde prijzen zijn exclusief btw. Alle prijzen zijn exclusief overige van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. Bij de prijs zijn inbegrepen de kosten van trainingsmateriaal, tenzij expliciet anders aangegeven, en indien van toepassing de toegang tot de Online Leeromgeving. Voor Trainingen op door Clever Trainingen & Opleidingen beschikbaar gestelde locaties zijn lunch, koffie, thee en/of de arrangementskosten inbegrepen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 6 Annulering

 1. Clever Trainingen & Opleidingen behoudt zicht het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in het trainingsrooster en/of de trainingstijden. Clever Trainingen & Opleidingen zal al het redelijke in het werk stellen om de Training conform de gemaakte afspraken te verzorgen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een Training door omstandigheden opnieuw moet worden gepland, geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken.
 2. In een dergelijk geval zal Clever Trainingen & Opleidingen al het redelijke in het werk stellen om de Training te voltooien of op een later tijdstip te verzorgen. Indien dit laatste niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde trainingsgelden worden gerestitueerd. De ingeschreven Deelnemers zullen uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de Training van een dergelijke annulering bericht ontvangen.
 3. Opdrachtgever is gerechtigd de overeengekomen opleiding te annuleren. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch te geschieden, waarbij de annuleringsdatum de datum van ontvangst is door Clever Trainingen & Opleidingen. In dit kader wordt uitstel van een opleiding gezien als een annulering gevolgd door een nieuwe boeking, waarbij dit artikel volledig van toepassing is.
 4. De annuleringskosten bedragen (in % van de overeengekomen prijs):
  Tot 20 werkdagen voor aanvang 0
  20 t/m 10 werkdagen voor aanvang 50
  Minder dan 10 werkdagen voor aanvang 100
  Als aanvang geldt de in de bevestiging van inschrijving vermelde datum waarop een Training begint.
 5. Opdrachtgever is gerechtigd een voor een Training ingeschreven Deelnemer te vervangen door een andere persoon, indien dit vóór aanvang van de Training aan Clever Trainingen & Opleidingen is gemeld. Aan een dergelijke vervanging zijn alleen die kosten verbonden die verband houden met reeds ter beschikking gestelde leermiddelen.

Artikel 7 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals trainingsmaterialen, software of andere documentatie zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Deelnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Clever Trainingen & Opleidingen is beperkt tot vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven (deel van de) prestatie. Elke andere aansprakelijkheid is uitgesloten, waaronder aansprakelijkheid door eventuele fouten in druk- en zetwerk. De door Clever Trainingen & Opleidingen te betalen schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het totaal van de op grond van de betreffende overeenkomst reeds gefactureerde en betaalde bedragen.